ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

โลกของเรากำลังเผชิญกับความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม. ส่วนใหญ่มาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปในอัตราเร่งจนไม่สามารถสร้างใหม่ได้ในความเร็วเท่าเดิม ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการบริโภคในทางที่ผิดของมนุษย์ การบริโภคของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกินความสามารถในการสร้างใหม่ของเรา

ในบทความนี้ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โลกของเราเผชิญและผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ

โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งนี้ถูกเร่งขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ กล่าวคือ เราได้ขับเคลื่อนมนุษย์และเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้องเผชิญกับความมุ่งมั่นระดับโลกซึ่งทุกประเทศต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ สำหรับสิ่งนี้ จำเป็นต้องเดิมพันพลังงานหมุนเวียน การขนส่งสาธารณะ และรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด และผ่านกฎหมายที่ควบคุมการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรม

มลพิษทางอากาศ กล่าวคือ การมีอยู่ของมลพิษในอากาศ มีทั้งสาเหตุตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศคือ: การขุดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เคมีและเครื่องจักรกลหนักที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไฟ และการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร

เพื่อลดปัญหาดังกล่าว มาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้น หรือการลดการบริโภค สามารถนำมาใช้เพื่อลดการสร้างของเสียได้

ฝนกรดและการตัดไม้ทำลายป่า

ฝนกรดคือการตกตะกอนที่ประกอบด้วยน้ำและของเสียที่เป็นพิษ โดยเฉพาะกรดจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรประเภทอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จำเป็นต้องควบคุมการปล่อยมลพิษ ปิดอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และลดปริมาณกำมะถันของเชื้อเพลิง หรือส่งเสริมและลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ) กำหนดประเทศในอเมริกาใต้และแอฟริกา ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าอันเนื่องมาจากการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากไม้มากเกินไป. แม้ว่าสัดส่วนของไฟป่าจะค่อนข้างต่ำ แต่ก็เป็นสาเหตุของการสูญเสียต้นไม้หลายพันต้นในส่วนต่างๆ ของโลกในแต่ละปี

การเสื่อมสภาพและการปนเปื้อนของดิน

การสลายตัวของดิน

เมื่อดินเสื่อมโทรม จะสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ดังนั้นจึงไม่สามารถให้บริการต่างๆ เช่น การเกษตรหรือบริการระบบนิเวศได้อีกต่อไป สาเหตุของความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ การตัดไม้อย่างเข้มข้น, เกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง, การกินหญ้ามากเกินไป, ไฟป่า, การสร้างแหล่งน้ำหรือการใช้ประโยชน์มากเกินไป

แนวทางแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหานี้ให้เหลือน้อยที่สุดคือการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการใช้ที่ดิน การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นอันตราย (การใช้สารกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยหรือสิ่งปฏิกูลหรือแม่น้ำที่ก่อให้เกิดมลพิษ) การกำจัดขยะในเมืองอย่างไม่เหมาะสม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และสิ่งปฏิกูลเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด การปนเปื้อนในดินทั่วไป

การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นอันตราย (การใช้สารกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยหรือสิ่งปฏิกูลหรือแม่น้ำที่ปนเปื้อน) การกำจัดของเสียในเมืองอย่างไม่เหมาะสม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และสิ่งปฏิกูลเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการปนเปื้อนในดิน

การปนเปื้อนนี้สามารถลดลงได้โดยใช้สารละลายเช่น การวางผังเมืองที่ดี การรีไซเคิล และไม่ทิ้งขยะสู่สิ่งแวดล้อมข้อห้ามของหลุมฝังกลบสุขาภิบาลที่ผิดกฎหมายและมาตรฐานของการทำเหมืองและการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมในเมือง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

การจัดการของเสียและการขาดการรีไซเคิล

ความแออัดยัดเยียดและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ฝังรากเทียมทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของของเสีย ดังนั้นจึงเพิ่มการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกคุกคามจากการสูญเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จำเป็นต้องให้ความรู้และ เน้นย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ลด รีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่

แม้ว่าในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว หากมีการจัดการของเสียและมีหน่วยงานสำหรับการกำจัด ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่รีไซเคิล นอกจากการสกัดทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นแล้ว การขาดการรีไซเคิลยังส่งผลให้เกิดการสะสมของเสียจำนวนมากในหลุมฝังกลบ เกี่ยวกับการขาดการรีไซเคิล สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่สาธารณชน แต่รัฐบาลยังต้องให้คำมั่นสัญญาในการจัดการขยะที่ดี

การใช้พลาสติกและรอยเท้าทางนิเวศวิทยา

พวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับเราและทำให้เรามีไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในผลิตภัณฑ์พลาสติก มหาสมุทรได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการผลิตพลาสติก เพราะในที่สุดของเสียเหล่านี้จะไปถึงมหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและต่อมาสุขภาพของสายพันธุ์บนบก รวมทั้งเราด้วย แนวทางแก้ไขคือการลดการใช้พลาสติกและหาบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

รอยเท้าทางนิเวศวิทยาเป็นตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงผลกระทบของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาต้องการพื้นที่การผลิตเท่าใดเพื่อผลิตทรัพยากรที่ใช้และได้รับของเสียที่เกิดขึ้น การบริโภคที่ขาดความรับผิดชอบและโลกาภิวัตน์หมายความว่ารอยเท้าทางนิเวศวิทยาทั่วโลกและส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชีวภาพ

ระบบนิเวศเสื่อมโทรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ การขยายตัวของใจกลางเมือง การปลูกถ่ายทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากเกินไป หรือการกระทำต่างๆ เช่น การนำสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองเข้ามา การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย มลพิษและกิจกรรมของมนุษย์อื่น ๆ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลัก ของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในการหาทางแก้ไข นอกจากการให้ความรู้ประชาชนเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว พื้นที่ธรรมชาติยังต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วย

มีตลาดสำหรับสัตว์ที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายซึ่งจับและแลกเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตจากบ้านเกิดของพวกเขา ในที่สุดก็ไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่สัตว์ชนิดนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นการรุกราน เนื่องจากการแข่งขันแย่งชิงดินแดนและอาหาร และการแพร่กระจายของโรคใหม่ ๆ ในพื้นที่ สายพันธุ์ที่รุกรานอาจเข้ามาแทนที่สายพันธุ์พื้นเมืองในที่สุด

ฉันหวังว่าด้วยข้อมูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่


เนื้อหาของบทความเป็นไปตามหลักการของเรา จรรยาบรรณของบรรณาธิการ. หากต้องการรายงานข้อผิดพลาดให้คลิก ที่นี่.

เป็นคนแรกที่จะแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

*

*

  1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา