การโฆษณา
การปนเปื้อนของนิวเคลียร์

กากนิวเคลียร์

ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กากกัมมันตภาพรังสีถูกสร้างขึ้นจากการแยกตัวของนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ สารตกค้างเหล่านี้สามารถเข้าถึง ...