การโฆษณา
สเปนต้องลดมลพิษผ่านยานยนต์ไฟฟ้า

สเปนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในภาคพลังงานหมุนเวียน

เมื่อเผชิญกับพลังงานหมุนเวียน สถานการณ์ต่างๆ ที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวด้านประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยี ได้ทำให้...

การโต้เถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปัจจุบันเชื้อเพลิงชีวภาพถูกนำมาใช้เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง ที่ใช้มากที่สุดคือเอธานอลและไบโอดีเซล....

ละอองลอยซึ่งเป็นอนุภาคที่สนับสนุนปรากฏการณ์เรือนกระจก

ละอองลอยเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศ พวกมันมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อตัวของเมฆ และในขณะเดียวกัน...