โรงบำบัด

โรงบำบัด

ในกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ น้ำเสียจะถูกสร้างขึ้นซึ่งต้องได้รับการบำบัด WWTPs คือโรงบำบัดน้ำเสีย...

การโฆษณา
Agua

มลพิษทางน้ำ

โดยปกติ มลพิษทางน้ำเกิดขึ้นจากการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม (แม่น้ำ ทะเล...