da ếch độc

ếch độc

Ếch độc là động vật lưỡng cư có xương sống, có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào chủng tộc và mức độ nguy hiểm của chúng, và tất nhiên là tùy thuộc vào…