Germán Portillo

Tốt nghiệp Khoa học Môi trường và Thạc sĩ Giáo dục Môi trường tại Đại học Malaga. Thế giới năng lượng tái tạo đang ngày càng phát triển và có nhiều liên quan hơn trong các thị trường năng lượng trên thế giới. Tôi đã đọc hàng trăm tạp chí khoa học về năng lượng tái tạo và trong bằng cấp của mình, tôi đã có một số chuyên đề về hoạt động của chúng. Ngoài ra, tôi được đào tạo chuyên sâu về các vấn đề tái chế và môi trường, vì vậy tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin tốt nhất về nó.