Pin Tesla Powerwall 2

Chúng tôi cho bạn biết mọi thứ về Tesla Powerwall 2, thế hệ thứ hai của pin Tesla. Nó khác với mô hình trước đó như thế nào?

nhà máy năng lượng mặt trời nổi

Cây năng lượng mặt trời nổi

Các nhà máy năng lượng mặt trời nổi đã bắt đầu phát triển trong những năm gần đây. Cách tiếp cận của nó tương tự như cách tiếp cận của các trang trại gió ngoài khơi