Daniel Palomino

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Môi trường và mở rộng kiến ​​thức của mình, cả về chuyên môn và cá nhân, tham gia các khóa học về quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, v.v. Mặt khác, tôi là tác giả của blog có tên VerdeZona với mục đích tiếp cận và cảm hóa công chúng với vấn đề môi trường, đóng góp kiến ​​thức của tôi về các chủ đề đa dạng.