โรงงานรีไซเคิล

โรงงานรีไซเคิล

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการรีไซเคิลเป็นกระบวนการเปลี่ยนของเสียและเศษเหล็กให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อไม่ให้วัตถุดิบใหม่นำมาใช้ในการสร้างและผลิต เพื่อให้กระบวนการรีไซเคิลนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ ของเสียจะต้องถูกขนส่งไปยังคลังสินค้าพิเศษเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นชุด ๆ ทั้งในแง่ของเครื่องจักรที่เพียงพอและบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือในแง่ของการปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ . สำหรับสิ่งนี้คือ โรงงานรีไซเคิล.

ในบทความนี้ เราจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโรงงานรีไซเคิล ลักษณะและความสำคัญของโรงงาน

กระบวนการขนส่งของเสีย

โรงงานรีไซเคิล

จากรถบรรทุกไปยังคลังสินค้าหรือท่าขนถ่าย ของเสียจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะต้องปรับให้เข้ากับกระบวนการต่างๆ ที่ส่งเข้ามา ร่วมกับบุคลากรและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มา

จากลักษณะของขยะประเภทต่างๆ lคลังสินค้าต้องปรับให้เข้ากับวัสดุเหลือใช้แต่ละประเภท เพื่อให้เราสามารถจำแนกได้โดยใช้แนวคิดเดียวกันนี้

โรงงานต้องมีโครงสร้างที่กว้างพอที่จะเลือกและจำแนกขยะมูลฝอยชุมชนในขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรืออนินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยหมักขั้นสุดท้ายคุณภาพสูง

ด้วยเหตุนี้ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับกระบวนการประเภทนี้จึงต้องได้รับการดัดแปลงอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการ เช่นเดียวกับบุคลากรที่ควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ครอบครองสถานที่ในกระบวนการแยกขยะ พนักงานต้องไม่เพียงแต่มีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลเพื่อให้มั่นใจในการป้องกันและความปลอดภัยในการทำงาน

ว่าด้วยเรื่องโครงสร้าง คลังสินค้าต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการรีไซเคิลที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้พวกเขาจะต้องรักษาการระบายอากาศที่ดีและแสงที่ดีเสมอ

ก้าวสู่โรงงานรีไซเคิล

พลาสติก

แหล่งของเสียแบ่งออกเป็นสองประเภท: ในประเทศหรือเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นลิงค์แรกในห่วงโซ่การรีไซเคิลและเป็นที่ที่สร้างขยะ พื้นที่การผลิตในประเทศเป็นที่อยู่อาศัยของเอกชน ธุรกิจ ร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป และอุตสาหกรรม บริษัท และธุรกิจ ขยะที่เกิดขึ้นในสถานที่เหล่านี้สามารถแยกและรีไซเคิลได้โดยใช้ถังรีไซเคิลต่างๆ

ในส่วนของบริษัทนั้น โดยการเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นที่ดูแลการจัดการขยะ การทำตามขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โซ่ขาด

ขั้นตอนที่สองในห่วงโซ่การรีไซเคิลคือการรีไซเคิลขยะ ประกอบด้วยการรวบรวมและขนส่งขยะในภาชนะที่เกี่ยวข้อง มีภาชนะโลหะ พลาสติกหรือเหล็ก มากถึง 40 ลูกบาศก์เมตร เครื่องอัด เครื่องทำลายกระดาษ และเครื่องจักรจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

โรงงานคัดแยกและขนถ่ายของเสีย

การบำบัดของเสีย

ลิงค์นี้ไม่ได้มีอยู่ในห่วงโซ่เสมอไป เป็นโรงงานเก็บขยะเพื่อเก็บขยะให้ได้มากที่สุดและใช้ประโยชน์จากการขนส่งโดยไม่ต้องเดินทางโดยสิ้นเปลืองน้อย ตัวอย่างคือโรงงานแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง พวกเขารวบรวมวัสดุประเภทนี้ทั้งหมด กดลงในถังขนาดใหญ่ แล้วนำไปที่ปลายทางถัดไปจากที่นั่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการรีไซเคิล อยู่ในขั้นตอนนี้ที่แยกและจำแนกขยะ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นกลุ่ม และสามารถเคลื่อนย้ายแยกกันได้ ดังนั้นงานของโรงงานแปรรูปและรีไซเคิลจึงได้รับการส่งเสริมและปรับปรุง

การบำบัดของเสีย

ขั้นตอนสุดท้ายของการแข่งขันทางไกลนี้คือการกำจัดขยะ มีโรงงานหลายแห่งที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในการประมวลผลของเสีย พวกเขาสามารถเป็นสถานีรีไซเคิล (กระดาษและกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ ไม้ แก้ว…) ตะกอนควบคุม (โดยทั่วไปเรียกว่าหลุมฝังกลบ) หรือโรงงานผลิตพลังงาน (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เตาเผาขยะ…)

นอกจากห้าขั้นตอนเหล่านี้แล้ว วัสดุที่แตกต่างกันสามารถผ่านกระบวนการที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ หลังจากแปรรูปแล้ว สิ่งของที่เดิมเป็นของเสียจะฟื้นคืนชีพ พวกเขากลายเป็นองค์ประกอบใหม่ พลเมืองที่รับผิดชอบแยกและจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี มีประโยชน์มากมาย เช่น การลดจำนวนหลุมฝังกลบ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การอนุรักษ์น้ำและพลังงาน และการสร้างการจ้างงานที่ยั่งยืน

แง่มุมของโรงงานรีไซเคิล

เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์ในโรงงานรีไซเคิล ของเสียจะต้องถูกขนส่งไปยังคลังสินค้าเฉพาะเพื่อการดัดแปลงในภายหลัง สิ่งเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอหลายชุด รวมถึงเครื่องจักรที่เพียงพอและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตัวเรือเอง

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกระบวนการตั้งแต่รถบรรทุกไปจนถึงโรงเก็บเครื่องบินหรือแท่นขนถ่ายเครื่องจักร จากตรงนั้น ของเสียต้องผ่านหลายขั้นตอน ซึ่งต้องปรับให้เข้ากับกระบวนการต่างๆ ที่ของเสียจะผ่านไปพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำเนิด

เนื่องจากลักษณะของขยะประเภทต่างๆ คลังสินค้าจึงต้องมีวัสดุเหลือใช้แต่ละประเภท ด้วยวิธีนี้จึงสามารถจำแนกตามแนวคิดเดียวกันได้ โรงงานต้องมีโครงสร้างที่กว้างเพียงพอสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของการเลือกและการจำแนกประเภทของขยะมูลฝอยในเมือง (MSW)  ขยะอินทรีย์จะต้องสามารถสร้างปุ๋ยหมักขั้นสุดท้ายคุณภาพสูงได้

ดังนั้นเครื่องที่ใช้สำหรับกระบวนการประเภทนี้จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และต้องได้รับการดัดแปลงอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ในทำนองเดียวกัน บุคลากรที่จัดการเครื่องจักรเหล่านี้หรือผู้ครอบครองตำแหน่งในกระบวนการแยกขยะก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน

ไม่เพียงแต่พนักงานจะต้องมีคุณสมบัติสูงเท่านั้น แต่ยังต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินการตามที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันและความปลอดภัยที่เพียงพอในที่ทำงาน ในส่วนของโครงสร้างโกดังต้องกว้างขวาง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการกระบวนการรีไซเคิลที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้พวกเขาจะต้องรักษาการระบายอากาศที่ดีและแสงที่ดีเสมอ

ฉันหวังว่าด้วยข้อมูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานรีไซเคิลและคุณลักษณะต่างๆ ของโรงงาน


เนื้อหาของบทความเป็นไปตามหลักการของเรา จรรยาบรรณของบรรณาธิการ. หากต้องการรายงานข้อผิดพลาดให้คลิก ที่นี่.

เป็นคนแรกที่จะแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

*

*

  1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา

บูล(จริง)