න්යෂ්ටික බලශක්ති වාසි සහ අවාසි

න්යෂ්ටික ශක්තිය: වාසි සහ අවාසි

න්‍යෂ්ටික ශක්තිය ගැන කථා කිරීම යනු පිළිවෙලින් 1986 සහ 2011 දී සිදු වූ චර්නෝබිල් සහ ෆුකුෂිමා ව්‍යසනයන් ගැන සිතීමයි. මම දන්නවා…

publicidad
ස්පා .් in යේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර

ස්පා .් in යේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර

ස්පා Spain ් in යේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර 5 ක් ක්‍රියාත්මක වන බව අපි දනිමු. ඔවුන්ගෙන් දෙදෙනෙකුට ද්විත්ව ඒකක දෙකක් ඇත, එබැවින් ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්