ජීව විද්‍යාත්මක දූෂණය

ජීව විද්‍යාත්මක දූෂණය

අප දන්නා පරිදි අපේ පෘථිවිය තුළ මිනිසා විසින් සිදු කරන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නිසා පිරිහීමට පත් වන පරිසර දූෂණයන් ගණනාවක් ඇති බව අපි දනිමු ...

publicidad
ආහාර සඳහා දිරාපත් විය හැකි ද්‍රව්‍ය

දිරාපත් විය හැකි ද්‍රව්‍ය

ප්ලාස්ටික් දූෂණය හේතුවෙන් අප මුහුණ පා ඇති බරපතල ගෝලීය ගැටලුව සැලකිල්ලට ගෙන, දිරාපත් විය හැකි ද්‍රව්‍ය උපත ලබයි. ඒවා ද්‍රව්‍ය ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්