මෙක්සිකෝව සහ එහි නව ජෛව ස්කන්ධ බලාගාරය

මෙක්සිකෝවේ වේරාක්‍රූස් හි නව ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ති උත්පාදක කම්හලක් ආරම්භ කරන ලදී. ජනාධිපති කැල්ඩෙරන් මහතා සහභාගී විය ...