බලශක්ති හා ජලය ඉතිරි කරන්න

තිරසාරත්වය: බලශක්තිය, ජලය සහ අමුද්රව්ය ඉතිරි කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන

බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ ජල ඉතිරිකිරීම දේශගුණික විපර්යාසවල බලපෑම් අවම කිරීම, සංචිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රධාන වේ.

රූපලාවන්ය ජාතික උද්යානය

ජාතික වනෝද්‍යානයක් යනු කුමක්ද?

වෘක්ෂලතා සහ සත්ත්ව සංහතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතියෙන් ආරක්ෂා වන ආරක්ෂණ තන්ත්රයක් ස්වභාවධර්මයට අවශ්ය වේ. සදහා…