ඊසාක්

තාක්ෂණය සහ විද්‍යාව පිළිබඳ දැඩි ඇල්මක් ස්වභාවධර්මයට සහ පරිසරයට ලබා දී ඇත. සමාගම තුළ වෘත්තීය අවදානම් වැළැක්වීමේ කාර්මික ශිල්පියා සහ පාරිසරික කළමනාකරණයේ කාර්මික ශිල්පියා.

අයිසැක් 1 අප්රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2022 ක් ලියා ඇත