මැනුවෙල් රමිරෙස්

පරිසරය හා අපගේ ලෝකය හා පෘථිවිය වටා සිදුවන සෑම දෙයක්ම පවත්වා ගැනීමට එය වැදගත් හේතුවක් වන්නේ කෙසේද? අප අවට ඇති දේ පිළිබඳව තව ටිකක් ආලෝකය ලබා දීමේ අදහසින්.

මැනුවෙල් රාමරෙස් 135 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත