ෆවුස්ටෝ රමිරෙස්

1965 දී මලගා හි උපත ලැබූ ෆවුස්ටෝ ඇන්ටෝනියෝ රාමරෙස් විවිධ ඩිජිටල් මාධ්‍ය සඳහා නිතිපතා දායක වේ. ආඛ්‍යාන ලේඛකයෙකු වන ඔහුට වෙළඳපොලේ ප්‍රකාශන කිහිපයක් තිබේ. ඔහු මේ වන විට නවකතාවක වැඩ කරමින් සිටී. පරිසර විද්‍යාව හා පරිසරය පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක් දක්වන ඔහු පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා කැපවූ ක්‍රියාකාරිකයෙකි.

ෆවුස්ටෝ රාමරෙස් 84 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත