ටොමස් බිගෝර්ඩ්

පරිගණක ඉංජිනේරුවරයා ගෝලීය ආර්ථිකය, විශේෂයෙන් මූල්‍ය වෙළඳපොළවල් සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි.

ටොමස් බිගෝර්ඩ් විසින් 228 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත