දේශගුණික විපර්යාස දියවීම

දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ ප්‍රතිවිපාක

දශක ගණනාවක් තිස්සේ දේශගුණික විපර්යාස සඳහා හේතු සහ ප්‍රතිවිපාක සාමූහික අවධානයට ලක් විය; කෙසේ වෙතත්, ඒ ගැන මිථ්‍යාවන් තිබේ ...