පුනර්ජනනීය ජෛව ස්කන්ධ ශක්තියේ වාසි සහ අවාසි

ජෛව ස්කන්ධ ශක්තියේ වාසි සහ අවාසි

ජෛව ස්කන්ධය යනු ශක්තිය ලෙස භාවිතා කරන කාබනික ද්‍රව්‍ය ඒකකයකි. මෙම ද්‍රව්‍යය සතුන්ගෙන් හෝ ශාක වලින් පැමිණිය හැක, ඇතුළු...

ශාක සඳහා ස්වභාවික කෘමිනාශක

ශාක සඳහා ස්වභාවික කෘමිනාශක

අපගේ සියලුම ශාක ඔවුන්ගේ වර්ධනයට හා සංවර්ධනයට හානි කරන පළිබෝධකයන්ගේ ප්‍රහාරයට ලක් විය හැකි බව සාමාන්‍ය දෙයකි. විසින්…