د ټامس بیګورډی

د کمپیوټر انجنیر د نړیوال اقتصاد په اړه جذباتي ، په ځانګړي توګه مالي بازارونه او نوي کیدونکي انرژي.

ټامس بیګورډ د فبروري 228 راهیسې 2017 مقالې لیکلي دي