ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ' ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ