ਇਸਹਾਕ

ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜੋਖਮ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ।

ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤੋਂ 2022 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ