हाइड्रोजन इन्जिन

कारहरूमा हाइड्रोजन इन्धन सेल

zamos चल्दा धुवाँ वा प्रदूषित ग्याँसहरू उत्सर्जन नगर्ने कारको कल्पना गर्नुहोस्, र त्यो प्रयोग गर्नुको सट्टा…

प्रचार