പ്രചാരണം
സമുദ്രജല .ർജ്ജം

ടൈഡൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ എനർജി

വേലിയേറ്റത്തിന്റെ or ർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി ടൈഡൽ എനർജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ...

വിവിധതരം സസ്യജന്തുജാലങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ട സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ

സമുദ്ര energy ർജ്ജവും പുനരുപയോഗ .ർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു

വാസ്തവത്തിൽ, കടലുകൾക്ക് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അപാരമായ ശേഷിയുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇത് പലർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല…

പുനരുപയോഗ for ർജ്ജത്തിനായി ടൈഡൽ എനർജി

ടൈഡൽ എനർജിക്ക് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

ടൈഡൽ എനർജി എന്നത് ഒരു തരം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന energy ർജ്ജമാണ്, അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ലെവലിലെ വ്യത്യാസം മുതലെടുക്കുന്നു ...

ടൈഡൽ ലഗൂൺ പവർ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കൃത്രിമ തടസ്സങ്ങൾ

.ർജ്ജം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കൃത്രിമ തടാകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, പ്രത്യേകിച്ചും ടൈഡൽ ലഗൂൺ പവർ എന്ന കമ്പനി പണിയുന്നതിനായി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും രസകരവും സംശയാസ്പദവുമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ...

ടൈഡൽ എനർജിയും വേവ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

രണ്ട് g ർജ്ജവും കടലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ ടൈഡൽ എനർജിയും തരംഗ energy ർജ്ജവും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സത്യം വളരെ ...

ടൈഡൽ എനർജി, പുനരുപയോഗ of ർജ്ജത്തിന്റെ ഭാവി

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന വേലിയേറ്റങ്ങളുടെ g ർജ്ജം ഇന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ...

വെയിൽസിലെ ഡെൽറ്റസ്ട്രീം

ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ടൈഡൽ പവർ ജനറേറ്റർ എത്തി

ഇന്ന് ബദലും ശുദ്ധവുമായ source ർജ്ജ സ്രോതസ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ടൈഡൽ എനർജിക്ക് ഒരു ...

സമുദ്രങ്ങളുടെ energy ർജ്ജം

  സമുദ്രജലത്തിന്റെ സാധ്യത, ഭൗതിക, താപ, രാസ energy ർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് സമുദ്ര energy ർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ...