ഗ്യാസോലിനിൽ നിന്ന് എൽപിജിയിലേക്ക് ഒരു കാർ മാറ്റുക

ഗ്യാസോലിനിൽ നിന്ന് എൽപിജിയിലേക്ക് ഒരു കാർ മാറ്റുക

പ്രകൃതിവാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇന്ധനമാണ് എൽ‌പി‌ജി അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ...

കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ

വലൻസിയ തങ്ങളുടെ കപ്പലിന് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു

ഗതാഗതത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ നഗരങ്ങളിലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ആയുധമാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ. അതിനാൽ, ഞാൻ ...