Што е когенерација?

Фабрика за когенерација

Во светот на енергијата постојат различни начини на производство на електрична енергија. Може да се користи фосилни горива (нафта, јаглен, природен гас ...) за производство на електрична енергија на многу начини. Проблемот со нивното користење е загадувањето што го создаваат на планетата и дека тие се исцрпливи ресурси со текот на времето. Енергијата може да се произведува и преку обновливи извори (соларна, ветерна, геотермална, хидраулична ...) и на тој начин не би и наштетиле на околината и тие се неисцрпни извори.

Она што го имаме јасно кога станува збор за производство на енергија, од кој било извор, е дека мора да го имаме енергетска ефикасност. На овој начин ќе искористиме малку ресурси и ќе можеме да генерираме доволно енергија и квалитет. Систем со висока ефикасност што се користи денес за производство на електрична енергија е Когенерација.

Што е когенерација?

Па, когенерацијата е високо ефикасен систем за производство на енергија бидејќи, истовремено, за време на процесот на генерирање, електрична енергија и топлинска енергија истовремено од примарната енергија. Оваа примарна енергија обично се добива со согорување на фосилни горива како што се гас или масло.

Предности на когенерацијата

Предноста на когенерацијата, освен неговата висока енергетска ефикасност, е дека и генерираната топлина и електричната енергија можат да се користат во еден процес. На конвенционален начин, ќе биде потребна централа за производство на електрична енергија и конвенционален котел за производство на топлина. Когенерацијата се спроведува на места близу до точката на потрошувачка и затоа се избегнуваат промени во напонот на електрична енергија, транспорт на долги растојанија и подобро искористување на енергијата. Во конвенционалните електрични мрежи се проценува дека можат да се изгубат помеѓу 25 и 30% електрична енергија генерирани за време на транспортот.

Ефикасност на когенерација.

Ефикасност на когенерација. Извор :: http://www.absorsistem.com/tecnologia/cogeneracion/principio-de-la-cogeneracion

Друга предност на неговата висока енергетска ефикасност е тоа што ако енергијата од издувните гасови од согорувањето се користи за ладење со апсорпциони системи, таа се нарекува Тригенерација.

Во конвенционалното производство на електрична енергија, тоа обично се генерира од алтернатор, управувано од електричен мотор или турбина. На овој начин, употребата на хемиската енергија на горивото, односно нејзината топлинска ефикасност, тоа е само 25% до 40%, бидејќи остатокот мора да се расфрла во форма на топлина. Сепак, системот за когенерација е многу поефикасен. За време на генерацијата, можете да ги искористите 70% од енергијата преку производство на топла вода и / или греење. Дури и во термоцентралите, електричната енергија може повторно да се генерира со употреба на притисок на пареа.

Елементи на когенерација

Анализирајќи го претходно споменатото, можеме да ги посочиме главните карактеристики на когенерацијата. Може да ги искористи различните видови на енергија што се генерираат, така што има многу поголем потенцијал за изведба отколку конвенционалниот центар. Ова ни помага малку во одржливост на животната средина. Иако тие не се обновливи извори на енергија, тоа ни помага да користиме помалку гориво за процесот, затоа се користат помалку количини на суровина. Ова исто така ги намалува трошоците за производство и тоа доведува до зголемување на конкурентноста за производителите. Конечно, тоа ни помага во одржливоста на животната средина бидејќи помалата потрошувачка на фосилно гориво, толку помалку влијание ќе се изврши врз животната средина. Со производство на енергија на места близу до потрошувачката, се заштедуваат и на суровини и простор при производство на инфраструктурата за нејзин транспорт.

Предности на когенерацијата

Извор: http://www.cogeneramexico.org.mx/menu.php?m=73

Примарниот елемент на когенерацијата е гасниот или турбинскиот мотор. Секогаш кога зборуваме за когенерација и нејзините многубројни апликации, обично започнуваме со овој примарен елемент. Со цел да се изврши студија за енергијата генерирана во когенерација за некој вид на проект, најпрво треба да се пресметаат потребите на топлина за да се одреди типот на машините и големината што може да ја произведе потребната енергија.

Гасна турбина во когенерација

Гасна турбина

Интересно е да се напомене дека за време на анализата на потребите на производствениот процес тие не треба да бидат ограничени на проучување на тековните потреби. Тоа е, мора да се изврши идна анализа за можностите за промена на употребата на топлина што овозможуваат инсталација на постројка за когенерација поефикасно и затоа, економично попрофитабилно.

Елементи во постројка за когенерација

Во фабрика за когенерација има елементи кои се вообичаени бидејќи тие се од суштинско значење. Меѓу нив го имаме следново:

 1. Најважно од сè е примарен извор од кои ќе добиеме енергија. Во овој случај, тие доаѓаат од фосилни горива како што се природен гас, дизел или мазут.
 2. Друг многу важен елемент е моторот. Тој е задолжен за претворање на топлинска или хемиска енергија во механичка енергија. Во зависност од видот на постројката што ќе се инсталира и употребата што ќе се даде, наоѓаме мотори како што се гасни турбини, пареа или алтернативни мотори.
 3. Потребна е фабрика за когенерација систем за искористување на механичката енергија. Обично тоа е алтернатор што ја трансформира енергијата во електрична енергија. Но, постојат и случаи во кои системот за употреба е компресор или пумпа каде што директно се користи механичка енергија.
 1. Потребен ви е и а систем за искористување на топлина што се генерира. Можеме да најдеме котли кои се одговорни за враќање на топлината од издувните гасови. Тие исто така можат да бидат сушари или разменувачи на топлина.
 2. Иако когенерацијата е многу ефикасна, има дел од енергијата што нема да се користи. Затоа е потребно систем за ладење. Бидејќи дел од топлинската енергија нема да се користи во централата, таа топлина мора да се евакуира. За ова се користат кули за ладење. Тие можат да бидат кондензатори на гас или разменувачи на топлина чија цел е да се минимизира количината на топлина што се троши и се испушта во атмосферата.
 3. И системот за ладење и употребата на генерирана топлина бараат систем за третман на вода.
 4. Потребно е контролен систем да се грижи за објектите.
 5. Во фабриката за когенерација не можете да пропуштите електричен систем што овозможува снабдување со помошната опрема на постројката. Тоа е, извоз или увоз на електрична енергија што е неопходен за да може да се одржи енергетскиот биланс. Ова го прави возможно напојувањето на централата во ситуации на електричен недостаток од надворешната мрежа. На овој начин, тој ќе биде достапен веднаш кога ќе се вратат условите за услуга.
Разлики помеѓу когенерацијата и конвенционалното генерирање.

Разлики помеѓу когенерацијата и конвенционалното генерирање. Фонтана; http://new.gruppoab.it/es/guia_cogeneracion/cogeneracion.asp

Откако ги дознавме најважните елементи на растенијата за когенерација, продолжуваме да ги гледаме различните видови на растенија што постојат.

Видови растенија за когенерација

 • Постројка за когенерација на гасен мотор. Во него тие користат како гориво бензин, дизел или мазут. Тие се многу ефикасни за производство на електрична енергија, но помалку ефикасни за производство на топлинска енергија.
 • Постројки за когенерација на гасни турбини. Во овие постројки горивото гори турбо генератор. Дел од енергијата се трансформира во механичка енергија, која ќе се трансформира со помош на алтернаторот во електрична енергија. Нивните електрични перформанси се пониски од оние на клипните мотори, но тие имаат предност што овозможуваат лесно враќање на топлината, што е скоро целосно концентрирано во неговите издувни гасови, што е на температура од околу 500ºС, идеално за производство на пареа при обновување котел.
 • Когенеративни постројки со парни турбини. Во овој вид на растение, механичката енергија се произведува од експанзија на пареа под висок притисок што доаѓа од конвенционален котел. Овој вид на употреба на турбината беше првиот што се користеше во когенерацијата. Сепак, денес неговата примена е ограничена како надополнување на инсталациите што користат преостанати горива како што е биомаса.
 • Когенеративни постројки во комбиниран циклус со гасна и парна турбина. Се нарекува примена на гасни и парни турбини "комбиниран циклус".
Постројка за когенерација на комбиниран циклус

Постројка за когенерација на комбиниран циклус

 • Когенеративни постројки со гасен мотор и парна турбина. Во овој тип на постројка, топлината што се задржува во издувните гасови на моторот се обновува со помош на котелот за обновување. Ова произведува пареа што се користи во парна турбина за да може да се произведе повеќе електрична енергија или механичка енергија.

Придобивки од когенерација

Како што видовме, когенерацијата има бројни предности. Ги наведуваме врз основа на придобивките што ги добиваме од тоа.

 1. Придобивки за земјата и општеството. Ние наоѓаме заштеда на примарна енергија со користење помалку фосилни горива. Емисиите на загадувачи во атмосферата се намалуваат и се создава регионален развој со промовирање на создавање работни места.
 2. Предности за корисникот кој е посветен на когенерација. Поголема ефикасност и сигурност во производството на енергија. Во согласност со прописите за животна средина. Цената на сметката за електрична енергија се намалува, со што се намалуваат трошоците за производство. Постои повисок квалитет во енергетскиот процес и затоа се зголемува конкурентноста.
 3. Предности за компанијата за електрична енергија што снабдува. Трошоците за пренос и дистрибуција на енергија се избегнуваат затоа што се троши близу до местото на производство. И тие имаат поголема маргина на планирање во секторот електрична енергија.

Со сето ова, се надевам дека успеав да ве информирам за тоа што е когенерација и дека ви е корисна.


Содржината на статијата се придржува до нашите принципи на уредничка етика. За да пријавите грешка, кликнете овде.

Биди прв да коментираш

Оставете го вашиот коментар

Вашата е-маил адреса нема да бидат објавени. Задолжителни полиња се означени со *

*

*

 1. Одговорен за податоците: Мигел Анхел Гатон
 2. Цел на податоците: Контролирајте СПАМ, управување со коментари.
 3. Легитимација: Ваша согласност
 4. Комуникација на податоците: Податоците нема да бидат соопштени на трети лица освен со законска обврска.
 5. Складирање на податоци: База на податоци хостирани од Occentus Networks (ЕУ)
 6. Права: Во секое време можете да ги ограничите, вратите и избришете вашите информации.