рекламирање

Морето има различни ресурси способни да генерираат енергија

Морето нуди различни ресурси со голем потенцијал за производство на енергија: воздух, бранови, плима, разлики во температурата и концентрацијата на сол, се услови кои со соодветна технологија би можеле да ги претворат морињата и океаните во одлични извори на обновлива енергија.