Sections

Green Renewables ແມ່ນເວບໄຊທ໌ທີ່ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານ, ແລະພະລັງງານທົດແທນ, ສີຂຽວແລະພະລັງງານສະອາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ເວບໄຊທ໌ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະມັນແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

ແຕ່ເວບໄຊທ໌ເຕີບໃຫຍ່ແລະນັບມື້ນັບຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບນິເວດວິທະຍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບຄົນ ທຳ ອິດແລະວ່າໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາພວກເຂົາອອກຈາກເວັບທີ່ ເໝາະ ສົມແລະມີຫົວຂໍ້ທີ່ປິດແລະກ່ຽວຂ້ອງ.