Daniel Palomino

ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍ, ທັງເປັນມືອາຊີບແລະສ່ວນຕົວ, ຮຽນຫລັກສູດການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ, ພະລັງງານທົດແທນແລະອື່ນໆອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຂຽນບລັອກທີ່ມີຊື່ວ່າ VerdeZona ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າຫາແລະກະຕຸ້ນປະຊາຊົນກັບ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະກອບຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ.

Daniel Palomino ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 70 ບົດນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ