Экосфера

экосфера биосферага тең эмес

Башка макалаларда биз сөз кылдык литосфера, биосфера, гидросфера, атмосфера, жана башкалар. жана анын бардык өзгөчөлүктөрү. Жердин бардык аймактарын жана алардын ар биринин функциясын жакшы аныктоо үчүн илимий чөйрө бир катар чектерди белгилейт. Көп учурда биз экосфера жөнүндө сөз кылабыз, бирок ал азырынча жакшы аныктала элек жана анын курчап турган мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектелген эмес.

Экосфера катары аныкталат Жер планетасынын глобалдык экосистемасы, биосферада болгон бардык организмдер жана алар менен айлана-чөйрөнүн ортосунда түзүлгөн мамилелер тарабынан түзүлгөн. Экосферанын мүнөздөмөлөрү жана мааниси жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келеби?

Экосферанын аныктамасы Бул эмне?

экосфера тирүү жандыктардын жыйындысын жана алардын айлана-чөйрө менен өз ара байланышын чогултат

Экосфера деп айта алабыз биосферанын суммасы жана анын айлана-чөйрө менен болгон өз ара байланыштары. Башкача айтканда, биосфера Жердин тирүү жандыктар жашаган аймагын толугу менен камтыган, бирок ал организмдердин айлана-чөйрө менен өз ара байланышын ойлогон эмес. Башкача айтканда, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн популяцияларынын ортосундагы генетикалык алмашуу, экосистемалардын трофикалык чынжырлары, башка түрлөр жашаган чөйрөдө ар бир организмдин аткарган кызматы, абиотикалык жана биотикалык бөлүктүн ортосундагы байланыш ж.б.

Бул экосфера концепциясы Жердин глобалдуу чөйрөсү болуп саналат, анткени анын жардамы менен жалпы ыкмадан эмнени атай аларыбызды түшүнүүгө болот планетардык экосистема жогоруда аталган геосфера, биосфера, гидросфера жана атмосфера тарабынан түзүлгөн. Башка сөз менен айтканда, экосфера бүтүндөй планетанын калган экосистемаларын жана алардын ортосундагы өз ара мамилелерди изилдөө сыяктуу.

өзгөчөлүктөрү

биосфера менен экосфера айырмаланат

Экосферанын өлчөмдөрү эбегейсиз болгондуктан, аны изилдөөнү жеңилдетүү үчүн аны кичине өлчөмдөргө бөлсө болот. Адамдар экосистемаларды алардын иштешин жакшыраак түшүнүү, сактап калуу жана эксплуатациялоо үчүн экиге бөлүп, классификацияласа дагы, бул чындык экендиги анык. жаратылыш бир бүтүн нерсе жана экосфера деп аталган бардык экосистемалардын ортосунда туруктуу өз ара байланыш бар экендигин.

Жогоруда айтып өткөндөй, бүтүндөй планетанын экосистемасында жандыктар түз же кыйыр түрдө өз ара аракеттенишет. Мисалы, өсүмдүктөр фотосинтездегенде, СО2ди сиңирип, башка тирүү жандыктардын жашоосу үчүн өтө маанилүү болгон кычкылтекти бөлүп чыгарат. Суу сыяктуу абиотикалык фактор аралашкан дагы бир мисал - гидрологиялык цикл. Бул циклда суу планетардык деңгээлде жашоо үчүн зарыл болгон процессте жылат. Суунун бул кыймылы жана экосистемага үзгүлтүксүз салымы аркасында, биздин планетада миллиондогон түрлөр жашай алышат.

Бардык тирүү жандыктар өз ара жана абиотикалык факторлор менен (мисалы, суу, топурак же аба) ушул өз ара аракеттенүүлөрү табышмактын бүт бөлүктөрүнүн Жер бетинде чогуу жашашы үчүн зарыл экендигин көрсөтөт. Ушул себептен, адамзаттын планетага тийгизген таасирлерин минималдаштырууга аракет кылуубуз абдан маанилүү, анткени ага келтирилген зыян экосфераны түзгөн калган компоненттерге таасирин тийгизет.

компоненттери

экосфера ар кандай компоненттерден турат

Бардык тирүү организмдер жөнүндө сөз кылганда, бизде организмдердин көп түрдүүлүгү бар. Алгач бизде организмдерди өндүрүүчү организмдер бар. Булар автотроф деп аталат, башкача айтканда, алар суу, көмүр кычкыл газы жана минералдык туздар аркылуу өзүлөрүнүн азык-түлүктөрүн өндүрө алышат. Өздөрүнүн тамак-аштарын түзүү үчүн аларга күндүн нурларынын энергиясы керек. Өсүмдүктөр - автотрофтуу организмдер.

Акыркылары башка жандыктар өндүргөн тирүү органикалык заттарды керектеген гетеротрофтор деп аталган организмдерди жеп жатышат. Гетеротрофтордо организмди керектөөчү организмдердин бир нече түрүн кездештирүүгө болот:

  • Негизги керектөөчүлөр. Алар чөп жегичтер деп аталган чөптү гана жегендер.
  • Экинчи керектөөчүлөр. Алар чөп жегичтердин эти менен азыктанган жырткыч жаныбарлар.
  • Үчүнчү керектөөчүлөр. Алар башка жегич жаныбарлар менен азыктанган жаныбарлар менен азыктанат.
  • Decomposers. Алар башка жандыктардын калдыктарынан келип чыккан өлүк органикалык заттар менен азыктанган гетеротрофтуу организмдер болуп чыгат.

Биосфера менен экосферанын айырмачылыктары

НАСА эксперименттин жүрүшүндө экосфераны жүргүздү

Бир жагынан, бул организмдер жайгашкан биосфера, океандын түбүнөн баштап, бар болгон эң бийик тоонун чокусуна чейин созулуп, атмосферанын бир бөлүгүн, тропосфераны, гидросфераны жана геосферанын бир бөлүгүн камтыйт , башкача айтканда, биосфера, бул жашоо табылган жердин аймагы.

Бирок, экинчи жагынан, экосфера бул жашоо табылган жана жайылган аймак гана эмес, ал ушул тирүү жандыктардын ортосундагы бардык байланыштарды изилдейт. Тирүү жандыктар менен айлана-чөйрөнүн ортосунда зат жана энергия алмашуу өтө татаал. Экосистемаларда гармония болушу үчүн жана бир эле учурда бардык түрлөр чогуу жашай алышы үчүн, популяцияны туруктуу сактоо үчүн жаратылыш ресурстары, ар бир түрдүн индивидуалдарынын санын көзөмөлдөгөн жырткычтар, оппортунисттик организмдер, мителер менен аскерлердин ортосундагы тең салмактуулук, симбиотикалык мамилелер ж.б. .

Ар бир экосистеманын популяцияларына, жаратылыш ресурстарына жана пайда болгон метеорологиялык шарттарга жараша экологиялык тең салмактуулугу бар. Бул экологиялык тең салмактуулукту изилдөө жана түшүнүү өтө кыйынга турду, анткени бул морт тең салмактуулукта өзгөрүлмө факторлор көп. Метеорологиялык шарттар - бул экосистемада бар суунун көлөмүн, суунун көлөмүн аныктоочу, өсүмдүктөрдүн өсүшүн камсыз кылган, бул өз кезегинде, мен жырткычтарды азыктандырган чөп жегичтердин популяциясын колдойт. сөөктөрдү ажыроочуларга жана тазалоочуларга калтырышат.

Бул азык-түлүк чынжыры ар бир жерде жана ар бир көз ирмемде болгон шарттарга "байланган", ошондуктан бардык өзгөрүлмө нерселерди тең салмактуулукка салган фактор бар болсо, экосистема туруксуздукту жаратышы мүмкүн. Мисалы, калган өзгөрмөлөрдү тең салмактуулукту бузуучу фактор адамдын аракети болушу мүмкүн. Абиотикалык жана биотикалык факторлорго адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген үзгүлтүксүз таасири экосистемалардын тең салмактуулугун өзгөртүп, көптөгөн түрлөрдүн жашоосун кыйындатып, көптөгөн башка түрлөрдүн жок болушуна алып келүүдө.

Экосфераны түшүнүү үчүн NASA тарабынан түзүлгөн атайын система

Экосистемалардагы экологиялык тең салмактуулукту түшүнүү үчүн НАСА эксперимент түздү. Бул кандайдыр бир жол менен балырлар, бактериялар жана креветкалар жашаган герметикалык жабык айнек жумуртка, илимий жактан кемчиликсиз дүйнө, Тиешелүү кам көрүү менен, төрт жылдан беш жылга чейин жашай алышат, бирок жашоо 18 жылга созулган учурлар болгон.

Бул атайын система, бардык түрлөр анда жашай алышы үчүн жана жаратылыш ресурстарын түгөнтпөстөн камсыз кылышы үчүн, системаларды башкарган жана гармонияны түзгөн тең салмактуулукту түшүнүү үчүн жаратылган.

Экологиялык тең салмактуулукту түшүнүү идеясынан тышкары, бул система келечекте Жерден алыскы планеталарга толук экосистемаларды ташуунун альтернативаларын табуу максатында түзүлгөн. Марс сыяктуу.

Деңиз суусу, деңиз суусу, балырлар, бактериялар, креветкалар, шагылдар жумурткага киргизилген. Биологиялык активдүүлүк өзүнчө жүрөт, анткени жумуртка жабык. Ал биологиялык циклди сактоо үчүн сыртынан гана жарык алат.

Бул долбоордун жардамы менен космонавттар башка планетага жакшы жетиши үчүн, тамак-аш, суу жана абанын негизги муктаждыктарын канааттандыруу үчүн кызмат кылышы мүмкүн. Демек, ушул мааниде, НАСА экосфераны жердин кичинекей планетасы деп эсептейт жана чабактар ​​адам катары иш алып барат.

Экосферанын чектеринен чыгуу

адам көтөрүү мүмкүнчүлүгүнөн ашып түшөт

Бул эксперименттин жардамы менен экосистемалардын тең салмактуулугун жакшы түшүнүүгө мүмкүн болду жана эгер чектер сакталса, анда гармония болот жана мейкиндик колдогон бардык түрлөр жашай алышат. Бул биздин планетабызда, экосистемалардын чектеринен ашып жатышат, анткени экологиялык өзгөрүлмөлүүлөр ашып кетүүдө.

Экосфера бир аз жеңилдеген ушул чектерди түшүнүү үчүн, экосистеманын чектүү ресурстары жана мейкиндиги чектелүү экендигин эске алышыбыз керек. Эгерде биз ошол мейкиндикке өтө көп түрлөрдү киргизсек, анда алар ресурстар жана аймак үчүн атаандашат. Түрлөр көбөйүп, популяциясын жана индивиддердин санын көбөйтөт, ошондуктан ресурстарга жана жерге болгон суроо-талап жогорулайт. Эгерде баштапкы организмдер жана баштапкы керектөөчүлөр көбөйсө, жырткычтар дагы көбөйөт.

Мындай үзгүлтүксүз өсүү абалы убакыттын өтүшү менен чексиз улана албайт, анткени ресурстар чексиз эмес. Түрлөр экосистеманын калыбына келтирүү жана ресурстарды сактоо мүмкүнчүлүгүнөн ашып кеткенде, түрлөрү кайрадан тең салмактуулукка жеткенге чейин популяциялары азайып баштайт.

Бул нерсе адам баласы менен болуп жатат. Биз курчуп бараткан жана токтобогон ылдамдыкта өсүп жатабыз жана планетанын калыбына келүүгө убактысы болбогон деңгээлде жаратылыш байлыктарын керектеп жатабыз. Планетанын экологиялык тең салмактуулугун адамдар эчак эле ашып кетишкен жана биз бардык ресурстарды жакшыраак башкаруу жана пайдалануу менен гана кайталоого аракет кыла алабыз.

Бизде бир гана планета бар экендигин жана анда калуу биздин колубузда экендигин унутпашыбыз керек.


Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.