ಪ್ರಚಾರ

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತುಂಬಾ...

ಸಮುದ್ರವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಸಮುದ್ರವು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಗಾಳಿ, ಅಲೆಗಳು, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.