ಫಾಸ್ಟೊ ರಾಮಿರೆಜ್

1965 ರಲ್ಲಿ ಮಲಗಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಫಾಸ್ಟೊ ಆಂಟೋನಿಯೊ ರಾಮೆರೆಜ್ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕ ಬರಹಗಾರ, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಸ್ಟೊ ರಾಮೆರೆಜ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 84 ರಿಂದ 2013 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ