ដានីយ៉ែលផាឡីណូ

បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិងពង្រីកចំណេះដឹងខ្ញុំទាំងជំនាញនិងផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមវគ្គសិក្សាស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមថាមពលកកើតឡើងវិញ។ ល។ ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំបាទជាអ្នកនិពន្ធប្លក់ដែលមានឈ្មោះថា VerdeZona ក្នុងគោលបំណងឈានដល់ការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈជាមួយ បញ្ហាបរិស្ថានការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអំពីមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ។

ដានីយ៉ែលផាលមីណូបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧០ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៧