លោកអ៊ីសាក

ស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចរកបានសម្រាប់ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន។ អ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកការពារហានិភ័យការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។

អ៊ីសាកបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០២០