ថមស៍ប៊ីដធំ

វិស្វករកុំព្យួទ័រដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងថាមពលកកើតឡើងវិញ។

TomàsBigordàបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២២៨ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៧