ថាមពលពីទឹកសំណល់

សម្រាប់ទីក្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទឹកសំណល់គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលពួកគេត្រូវប្រឈមដែលជាមូលហេតុ ...