កប៉ាល់ប្រណីតជាមួយអ៊ីដ្រូសែនពណ៌បៃតង

ទូកទេសចរណ៍ប្រណិត បំពាក់ដោយអ៊ីដ្រូសែនពណ៌បៃតង

ការកើនឡើងនៃការវិនិយោគនៅក្នុង "បច្ចេកវិទ្យាបៃតង" គឺជាក់ស្តែងនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតជាច្រើន។ ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះ រួមមានរូបរាង…

publicidad

ថាមពលពីទឹកសំណល់

សម្រាប់ទីក្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទឹកសំណល់គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលពួកគេត្រូវប្រឈមដែលជាមូលហេតុ ...