រថយន្តអគ្គិសនីបន្ថែមទៀត

Valencia ទិញរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីសម្រាប់កងនាវារបស់ខ្លួន

យានយន្តអគ្គិសនីគឺជាអាវុធដ៏ល្អដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូន។ ដូច្នេះខ្ញុំ ...