មនុស្សជាង ៩,០០០ នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខ្យល់

ការលាយបញ្ចូលគ្នានូវសកម្មភាពវប្បធម៌ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពខ្យល់នីមួយៗដែលមាន ...