ថាមពលពីទឹកសំណល់

សម្រាប់ទីក្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទឹកសំណល់គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលពួកគេត្រូវប្រឈមដែលជាមូលហេតុ ...

ថាមពលខៀវ

គំនិតនៃថាមពលពណ៌ខៀវពិតជាមិនត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះមនុស្សជាច្រើនទេប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើប្រភពថាមពលជំនួសមួយ…

អត្ថប្រយោជន៍នៃជីវឧស្ម័ន

ជីវឧស្ម័នគឺជាវិធីអេកូឡូស៊ីដើម្បីបង្កើតឧស្ម័ន។ វាត្រូវបានផលិតដោយការខ្ជះខ្ជាយកាកសំណល់ឬសារធាតុសរីរាង្គ។ នេះ…