អត្ថប្រយោជន៍នៃកប្បាសសរីរាង្គ

នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិស្ថានវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌កប្បាសសរីរាង្គគឺជារបស់របរថ្មីនៅក្នុងវួដរបស់យើង។

គ្រោះថ្នាក់នៃការចិញ្ចឹមត្រី

ការចិញ្ចឹមត្រីជាសាខាវារីវប្បកម្ម។ ជំនាញក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីការចិញ្ចឹមត្រីត្រូវបានអនុវត្តទាំងទឹកសមុទ្រនិងទឹកសាប។

កាកសំណល់សរីរាង្គអាចធ្វើឱ្យជីកំប៉ុសក្នុងផ្ទះមានលក្ខណៈល្អ

កាកសំណល់សរីរាង្គអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាជីកំប៉ុសឬជីកំប៉ុសដើម្បីប្រើជាជីសម្រាប់រុក្ខជាតិរបស់យើង។ ជីកំប៉ុសខ្នាតតូចត្រូវបានលក់នៅលើទីផ្សារដែលតាមវិធីសាមញ្ញយើងអាចផលិតជីកំប៉ុស។