សន្សំសំចៃថាមពលនិងទឹក។

និរន្តរភាព៖ ផលិតផលសម្រាប់ការសន្សំថាមពល ទឹក និងវត្ថុធាតុដើម

ការសន្សំសំចៃថាមពល និងការសន្សំសំចៃទឹក គឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការការពារទុនបំរុង...

សត្វរមាំង

សត្វព្រៃ tundra

នៅលើភពផែនដីយើងនេះ មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗគ្នា ដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ដែលធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិ និងសត្វមានការអភិវឌ្ឍន៍…