ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់

Decarbonization

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដ៏ធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ...