იონიზაციის ენერგია

ატომი და ელექტრონები

ქიმიის სფეროში, იონიზაციის ენერგია. ეს ეხება ენერგიის მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ წარმოქმნას ელექტრონის რაზმი, რომელიც გაზის ფაზაში შევიდა ატომში. ეს ენერგია ჩვეულებრივ გამოიყოფა კილოჯოლების ერთეულად მოლზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქიმიის მრავალ დარგში, ამიტომ საინტერესოა იცოდეთ.

ამიტომ, ამ სტატიას მივუძღვნით, რომ მოგიყვეთ იონიზაციის ენერგიის ყველა მახასიათებლისა და მნიშვნელობის შესახებ.

ძირითადი მახასიათებლები

იონიზაციის ენერგია

როდესაც მივმართავთ ენერგია, რომელიც საჭიროა გაზის ფაზის ატომიდან ელექტრონის განდევნისთვის ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ ეს გაზური მდგომარეობა არის მდგომარეობა, რომელიც თავისუფალია იმ გავლენისგან, რომელიც ატომებს შეუძლიათ მოახდინონ საკუთარ თავზე. შეგახსენებთ, რომ გაზურ მდგომარეობაში მყოფ მასალაში გამორიცხულია ნებისმიერი სახის ინტერმოლეკულური ურთიერთქმედება, ვინაიდან ატომები ერთმანეთისგან არიან მიმოფანტული. იონიზაციის ენერგიის სიდიდე არის პარამეტრი, რომელიც ემსახურება იმ ძალის აღწერას, რომელთანაც ელექტრონი უკავშირდება ატომს, რომლის ნაწილიც არის.

იქნება ნაერთები, სადაც ელექტრონს აქვს უფრო მაღალი იონიზაციის ენერგია და ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს ატომთან კავშირის უფრო მაღალი ძალა. ანუ რაც უფრო მეტია იონიზაციის ენერგია, მით უფრო რთული იქნება განსახილველი ელექტრონის განყოფილება.

იონიზაციის ენერგეტიკული პოტენციალი

ატომების იონიზაციის ენერგია

როდესაც ვიწყებთ ნივთიერების იონიზაციის ენერგიის შესწავლას, უნდა ვიცოდეთ მისი იონიზაციის პოტენციალი. ეს არის არა უმეტეს ენერგიის მინიმალური ოდენობისა, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული, რომ გამოიწვიოს ატომის უკიდურესი გარსიდან ელექტრონის გამოყოფა, რომელიც მის ფუნდამენტურ მდგომარეობაშია. უფრო მეტიც, დატვირთვა უნდა იყოს ნეიტრალური. უნდა აღინიშნოს, რომ იონიზაციის პოტენციალზე საუბრისას გამოიყენება ტერმინი, რომ თითოეული ნაკლებად გამოიყენება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ თვისების განსაზღვრა ემყარებოდა ელექტროსტატიკური პოტენციალის გამოყენებას შესასწავლ ნიმუშზე.

ამ ელექტროსტატიკური პოტენციალის გამოყენებით რამდენიმე რამ მოხდა: ერთი მხრივ, ქიმიური სახეობების იონიზაცია მოხდა ელექტროსტატიკური მოქმედების გამო. Მეორეს მხრივ, მოხდა ელექტრონული ამოღების პროცესის დაჩქარება. როგორც მაიონიზირებელი ენერგიის დასადგენად სპექტროსკოპიული ტექნიკის გამოყენება დაიწყო, პოტენციალის სახელი შეიცვალა და გახდა ენერგია. ანალოგიურად, ცნობილია, რომ ატომების ქიმიური თვისებები განისაზღვრება ელექტროენერგიის კონფიგურაციით, რომელიც იმყოფება ყველაზე შორს ენერგიის დონეზე. ამ დონეზე ელექტრონები შორს არიან ბირთვიდან და უფრო მეტი ინფორმაციის მიცემა შეუძლიათ.

ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ ამ სახეობების იონიზაციის ენერგია, რომელთაც ელექტრონები აქვთ ყველაზე გარე ენერგეტიკულ დონეზე, პირდაპირ კავშირშია ვალენტური ელექტრონების სტაბილურობასთან.

იონიზაციის ენერგიის განსაზღვრის მეთოდები

ელექტრონული აგზნება

უამრავი მეთოდი არსებობს ამ ტიპის ენერგიის დასადგენად. მეთოდები ძირითადად მოცემულია ფოტოემისიის პროცესებით. ამ პროცესების უმეტესობა ემყარება ელექტრონების მიერ გამოყოფილი ენერგიის განსაზღვრას ფოტოელექტრული ეფექტის გამოყენების შედეგად. იონიზაციის ენერგიის რაოდენობრივი შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი მეთოდია ატომური სპექტროსკოპია. ასევე არსებობს ამ ტიპის ენერგიის გამოსათვლელი კიდევ ერთი საინტერესო მეთოდი, რომელიც არის ფოტოელექტრონული სპექტროსკოპია. ამ ტიპის მეთოდის დროს იზომება ენერგიები, რომლითაც ელექტრონები შეერთებულია ატომებთან.

ამ მხრივ, გამოყენებულია ულტრაიისფერი ფოტოელექტრონული სპექტროსკოპიის სახელით ცნობილი მეთოდი, რომელსაც ინგლისურ UPS– ში აქვს აბრევიატურა. ეს მეთოდი შედგება ტექნიკისგან, რომელიც იყენებს ატომების ან მოლეკულების აგზნებას ულტრაიისფერი გამოსხივების გამოყენებით. ამ გზით უკეთესად შეიძლება შეფასდეს ენერგია, რომელთანაც ოპტიმალური გარე ენერგიის დონის ელექტრონები უკავშირდებიან ატომის ბირთვს. ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გაანალიზდეს შესწავლილი ქიმიური სახეობების გარე ელექტრონების ენერგიული გადასვლები. იგი ასევე გამოიყენება მათ შორის ბმულების მახასიათებლების შესასწავლად.

იონიზაციის ენერგიის შეცნობის კიდევ ერთი გზაა რენტგენის ფოტოელექტრონული ასლების სპექტრის მეთოდი, რომელიც იყენებს ექსტრემალური შრის ელექტრონების აგზნების იმავე პრინციპს და სწავლობს რადიაციის ტიპის განსხვავებებს, რაც გავლენას ახდენს შოუებზე. , ელექტრონების განდევნის სიჩქარე და მიღებული რეზოლუცია.

პირველი და მეორე იონიზაციის ენერგია

ატომების შემთხვევაში, რომელთაც ერთზე მეტი ელექტრონი აქვთ ყველაზე შორეულ დონეზე, ჩვენ ვხვდებით, რომ ენერგიის მნიშვნელობა, რომელიც საჭიროა პირველი ელექტრონის ატომიდან ამოსაღებად, ენდოთერმული ქიმიური რეაქციის საშუალებით ხორციელდება. ატომებს, რომლებსაც აქვთ ერთზე მეტი ელექტრონი, პოლიელექტრონული ატომები ეწოდება.. ქიმიური რეაქცია არის ენდოთერმული, ვინაიდან იგი წყვეტს ენერგიის მიწოდებას ატომისთვის, ამ ელემენტის კატიონს დამატებული ელექტრონის მისაღებად. ეს მნიშვნელობა ცნობილია როგორც პირველი იონიზაციის ენერგია. იმავე პერიოდში არსებული ყველა ელემენტი პროპორციულად იზრდება მათი ატომური რიცხვის ზრდასთან ერთად.

ეს ნიშნავს, რომ ისინი პერიოდულად და მარცხნიდან მცირდება მარჯვნივ მარცხნივ და ზემოდან ქვედა პერიოდულ სისტემაში არსებული იმავე ჯგუფის შიგნით. თუ ამ განმარტებას მივყვებით, კეთილშობილ გაზებს აქვთ მაღალი სიდიდეები მაიონიზაციის ენერგიებში. მეორეს მხრივ, ელემენტები, რომლებიც ისინი მიეკუთვნებიან ტუტე და ტუტე მიწის ლითონების ჯგუფს და ამ ენერგიის დაბალი ღირებულება აქვთ.

ისევე, როგორც ჩვენ აღვწერეთ პირველი ენერგია, იმავე ელექტრონული ატომიდან მეორე ელექტრონის ამოღებით მიიღება მეორე იონიზაციის ენერგია. ამ ენერგიის გამოსათვლელად იგივე სქემა შენარჩუნებულია და შემდეგი ელექტრონები იხსნება. ამ ინფორმაციიდან მიიღება, რომ ელექტრონის ატომიდან დაშორება თავის საწყის მდგომარეობაში ამცირებს ამ მოგერიების ეფექტს, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომ დარჩენილი ელექტრონებია. ეს თვისება ცნობილია როგორც ბირთვული მუხტი და რჩება მუდმივი. ენერგიის მეტი რაოდენობაა საჭირო იონური სახეობების კიდევ ერთი ელექტრონის გასანადგურებლად, რომელსაც აქვს დადებითი მუხტი.

იმედი მაქვს, რომ ამ ინფორმაციის საშუალებით შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი იონიზაციის ენერგიის შესახებ.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

*

*

  1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
  2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
  3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
  4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
  5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
  6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.

bool (მართალია)