લીલા હાઇડ્રોજન સાથે લક્ઝરી યાટ

લીલા હાઇડ્રોજન દ્વારા સંચાલિત લક્ઝરી યાટ

અસંખ્ય અખબારોના લેખોમાં "ગ્રીન ટેક્નોલોજી" માં રોકાણમાં વધારો સ્પષ્ટ છે. આ ઝડપી વૃદ્ધિમાં દેખાવનો સમાવેશ થાય છે...

હાઇડ્રોજન એન્જિન

કારમાં હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ

zamos એવી કારની કલ્પના કરો કે જે હલનચલન કરતી વખતે ધુમાડો કે પ્રદૂષિત વાયુઓનું ઉત્સર્જન કરતી નથી અને તેનો ઉપયોગ કરવાને બદલે…

પ્રચાર
હાઇડ્રોજનનું ભવિષ્ય

લીલા હાઇડ્રોજન સમસ્યાઓ

ગ્રીન હાઇડ્રોજન એ હાઇડ્રોજનનું એક સ્વરૂપ છે જે પાણીના વિદ્યુત વિચ્છેદન-વિશ્લેષણ નામની પ્રક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં…