توماس بیگوردا

مهندس کامپیوتر با علاقه به اقتصاد جهانی ، به ویژه بازارهای مالی و انرژی های تجدیدپذیر.

توماس بیگوردا از فوریه 228 2017 مقاله نوشت