مانوئل رامیرز

متعهد به محیط زیست و چگونگی مهم نگه داشتن همه چیز در سراسر جهان و سیاره ما دلیل مهمی است. به قصد ارائه کمی بیشتر از آنچه ما را احاطه کرده است.

مانوئل رامیرز از ژوئن 135 تاکنون 2014 مقاله نوشته است