استفاده از دوچرخه

روز جهانی دوچرخه

19 آوریل ، روز جهانی دوچرخه است. روز شناخته شده ای برای دفاع از دوچرخه سواران و ترغیب موسسات به ارائه گزینه های جایگزین