انرژی برق آبی اسپانیا

اسپانیا پتانسیل برق آبی زیادی دارد ، این 100 سال است که توسعه یافته است. با تشکر از این ، ما یک سیستم بزرگ برق آبی داریم.