تبلیغات

دریا دارای منابع مختلفی است که قادر به تولید انرژی هستند

دریا منابع مختلفی با پتانسیل فراوان برای تولید انرژی فراهم می کند: هوا ، امواج ، جزر و مد ، اختلاف دما و غلظت نمک ، شرایطی هستند که با فناوری مناسب می توانند دریاها و اقیانوس ها را به منابع عالی انرژی تجدیدپذیر تبدیل کنند.