Αποδάσωση και δέσμευση CO2

Η αποψίλωση των δασών επιδεινώνει την περιβαλλοντική κατάσταση επειδή δεν είναι σε θέση να απορροφήσει CO2